Тематичний список літератури «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови»

1. Засенко, В.В. Освіта осіб з особливими потребами в Україні: здобутки і проблеми / В. В. Засенко // Освіта для сучасності = Edukacja dla wspólzesności : зб. нак. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. Ун-тів Європи [редкол. : В. Г. Кремень, В П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек, Л. Лукянова, Л. Макаренко, О. Падалка та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. Драгоманова, 2015. – Т. 2. – С. 140 – 148.

2. Коваль, Л.В., Компанець,Н.М., Квітка, Н.О. Навчально-методичний комплект «Особлива дитина в інклюзивному дошкільному навчальному закладі» / Л.В. Коваль, Н.М. Компанець, Н.О. Квітка, А.В. Лапін, І.В. Луценко. – К. : Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України, 2017.
Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітнього середовища є провідною проблемою, зумовленою сучасними процесами оновлення соціальних пріоритетів. Забезпечення ефективного впровадження інклюзії у дошкільну освітню ланку потребує інтегрованого, збалансованого використання загальноосвітніх та спеціальних технологій. Корекційно-розвивальна складова навчального-виховного процесу ЗДО з інклюзивним навчанням потребує доповнення та удосконалення: розроблення відповідних навчальних програм, які б знайшли свою реалізацію у варіативній частині Базового компоненту дошкільної освіти. Матеріали першої частини комплекту навчально-методичного посібника «Особлива дитина у інклюзивному навчальному закладі» розкривають особливості організації інклюзивного середовища у дошкільній ланці, визначають напрями діяльності з індивідуалізації освітнього середовища відповідно до особливих освітніх потреб дошкільників. Друга частина навчально-методичного комплекту «Особлива дитина у інклюзивному навчальному закладі» містить розділи навчальної програми «Програма розвитку дошкільників з особливими потребами в інклюзивному середовищі ДНЗ» та методичні рекомендації. Програмове забезпечення запропоноване у її розділах допоможе в організації освітньої діяльності за додатковими освітніми лініями у відповідності до Базового компоненту дошкільної освіти. Представлені матеріали є потужним підґрунтям для започаткування інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти, як на основних заняттях …
3. Колупаєва, А.А., Таранченко, О.М. Педагогічні технології інклюзивного навчання : навч.- метод. посібник / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. – К. : АТОПОЛ, 2015. –136 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
4. Колупаєва, А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / Алла Колупаєва. – К. : «Самміт Книга», 2009. – 272 с.
5. Колупаєва, А.А., Таранченко, О. Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі / Алла Колупаєва, Оксана Таранченко // «Особлива дитина: навчання і виховання». – К. : «Педагогічна преса», 2016. – № 3.
6. Лапін, А.В. Інклюзивне навчання в Новій українській школі / Лапін А.В., Сурмай Л.О., Щуцька О.І. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26 -27 березня 2018 р., м. Теребовля). – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 230 с.
7. Лапін, А.В. Завдання лего – конструювання у ЗДО з інклюзивною формою навчання / А. Лапін // Вісник науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. – Умань. : Інтерсервіс, 2019. – вип. 5. – С. 102.
Тематика статті присвячена проблемі організації та сутності роботи педагогічних працівників у інклюзивному дошкільному навчальному закладі. Висвітлено завдання та основні напрями роботи з лего-конструювання у ЗДО.
8. Лапін, А.В. До питання координації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивного навчання / А. Лапін // Теоретичне і методичне забезпечення навчання та виховання осіб із особливими освітніми потребами. – К. : ДДПУ, 2018. – вип. 8. – С. 134-138.
9. Лапін, А.В. Організаційно-педагогічні умови діяльності асистента вчителя у процесі реалізації змісту предметів природничо-математичного циклу в навчальному закладі з інклюзивною формою освіти / А. Лапін. – К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 2014.
Матеріали посібника містять методичні поради для асистентів вчителів щодо засвоєння предметів природничо-математичного циклу учнями 1-4 класів загальноосвітньої школи з інклюзивною формою навчання. Розглянуто проблему організації та сутності роботи педагогічних працівників у інклюзивному навчальному закладі. Висвітлено умови та шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Окреслено варіанти співпраці між фахівцями в галузі медицини, педагогіки, психології, а також з батьками.
10. Лапін, А.В. Організація роботи команди фахівців у дошкільному закладі освіти з інклюзивною формою навчання / А. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, громадська організація, 2017
. – http://lib.iitta.gov.ua/708343/1/ http://lib.iitta.gov.ua/708343/1/
Тематика статті присвячена проблемі організації та сутності роботи педагогічних працівників у інклюзивному дошкільному навчальному закладі. Висвітлено умови та шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто коло питань стосовно напрямів роботи та соціальних ролей педагогічних працівників. Окреслено варіанти співпраці між фахівцями в галузі медицини, педагогіки, психології, а також з батьками.
11. Лапін, А.В. Організація соціального життя дитини з особливими освітніми потребами асистентом вчителя / А.В. Лапін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інклюзивне навчання в Новій українській школі” (26-27 березня 2018 р. м. Теребовля). – К. : Інтерсервіс, 2018. – С. 56-59 . – ISBN 978-617-696-722-4.
У статті йдеться про залучення дитини з особливими освітніми потребами до соціального життя класу, школи тощо та ролі асистента вчителя в організації її соціального життя.
12. Лапін, А.В. Алгоритм діяльності асистента вчителя в процесі опанування знань з природничої освітньої галузі дітьми з особливими освітніми потребами / А. Лапін // Теоретичне і методичне забезпечення навчання та виховання осіб із особливими освітніми потребами. – К. : ДДПУ, 2019. – вип. 9. – С. 134-138.
У статті йдеться про залучення дитини з особливими освітніми потребами до соціального життя класу, школи тощо та ролі асистента вчителя в організації її соціального життя.
13. Лапін, А.В. Корекційні можливості лего-конструювання в умовах ДНЗ з інклюзивною формою навчання / А.В. Лапін. – К. : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2017.
Тематика статті присвячена проблемі організації та сутності корекційної роботи засобами лего-конструювання у ДНЗ з інклюзивною формою навчання. Висвітлено умови та шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто коло питань стосовно напрямів проектно-технологічної діяльності засобами лего-конструювання, організації корекційно-розвивального навчання, що дозволяє педагогу вийти за межі традиційної системи освіти.
14. Лапін, А.В. Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної освіти / А. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, громадська організація, 2013. – вип. 4(1). – С. 194-205.
Стаття присвячена вивченню світового досвіду процесу. Розглянуто етапи становлення системи навчання дітей з особливими освітніми потребами. Позначені переваги та докази ефективності інклюзивного навчання для всіх учасників процесу.
15. Лапін, А.В. Робота асистента вчителя в інклюзивному освітньому закладі / А.В. Лапін // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, громадська організація, 2014. – вип. 5. – С. 219-232.
Тематика статті присвячена проблемі організації та сутності роботи асистента вчителя в інклюзивному навчальному закладі. Висвітлено умови та шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами. Розглянуто коло питань стосовно напрямків роботи та соціальних ролей асистента вчителя. Окреслено варіанти співпраці асистента вчителя з різними фахівцями в галузі медицини, педагогіки, психології, а також з батьками.
16. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. Збірник наукових праць / Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України ; головний редактор Засенко В. ̶ засн. 2009 р. ̶ двічі на рік. ̶ К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 2019. ̶ вип. 1. Збірник присвячено апробації та впровадженню результатів наукових досліджень та практичних пошуків реалізації інноваційних підходів в освіті дітей з особливими потребами. Адресується науковцям, практикам, студентам, всім, кому не байдужа доля дітей з особливими освітніми потребами.
17. Особлива дитина: навчання і виховання : науковий, навчальний, інформаційний журнал / Державне інформаційно-виробниче підприємство видавництво «Педагогічна преса». – засн. 1995 р. – чотири рази на рік. – К. : «Педагогічна преса».
18. Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови. – К. : Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Асоціація фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, громадська організація, 2018. – вип. 4(1). – С. 56-59.
19. Таранченко, О.М., Найда, Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник / За загальною редакцією А. Колупаєвої. – К. : Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 124 с. – (Серія «Інклюзивна освіта»).

Підготувала провідний бібліотекар Вікторія Воловоденко.