Тематичний список літератури на тему: «Сучасний керівника навчального закладу»

 1. Закон України «Про освіту» : за станом на 05.09.2017р. № 2145-VIII
 2. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2017. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/card2#Card. – Назва з екрану.
 3. Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 21серп. 2019 р.
 4. № 800 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2019. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF. – Назва з екрану.
 5. Положення про сертифікацію педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2018 р. № 1190 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ: 2018. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF. – Назва з екрану.
 6. Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти : Наказ МОНУ від 23.04.2019 № 536 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2018. –  Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19 . – Назва з екрану.
 7. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : Наказ МОНУ від 16 лип. 2018 № 776 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2018. –  Режим доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti. – Назва з екрану.
 8. Про затвердження Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ МОНУ від 08 квіт. 2015  № 412 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2015. –  Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46989/. – Назва з екрану.
 9. Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів : Наказ МОНУ від 03 черв. 2008  № 495 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2008. –  Режим доступу :  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/960/. – Назва з екрану.
 10. Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації: Наказ МОНУ від 07 груд. 2018 № 1369 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2018. –  Режим доступу :  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestaciyi-1369. – Назва з екрану.
 11. Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» : Наказ МОНУ від 17 берез. 2015 № 306 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2015. –  Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15. – Назва з екрану.
 12. Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 груд. 2017 № 903-р [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. – Київ : 2017. –  Режим доступу :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80. – Назва з екрану.
 13. Науково-методичний вісник № 52. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2016. – 340 с.
 14. Науково-методичний вісник № 53. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. –  422 с.
 15. Науково-методичний вісник № 54. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 407 с.
 16. Науково-методичний вісник № 55. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 325 с.
 17. Педагогічний вісник : науково методичний  журнал / Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» . – Кропивницький, 2017. – щокварт . – №1-4.
 18. Педагогічний вісник : науково методичний  журнал / Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» . – Кропивницький, 2018. – щокварт . – №1-4.
 19. Педагогічний вісник : науково методичний журнал / Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» . – Кропивницький, 2019. – щокварт . – №1-4.
 20. Боровік О.М. До питання про зміст поняття «індивідуальна освітня траєкторія розвитку вчителя» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://goo.gl/yWPny7.
 21. Демидюк В. Топ – 15 корисних ресурсів для самоосвіти [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://goo.gl/xqBwEs.
 22. Використання нових методів роботи. Карти знань [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/JNx5dA.
 23. Водолазська Т. Керівник – управлінець – лідер /

Т. Водолазська, Р. Гавриш //Управління освітою. – №3 (279). – 2012. – С. 4-12.

 1. Водолазська Т. Портфоліо особистих досягнень слухача курсів підвищення кваліфікації / Т. Водолазська, Р. Гавриш // Освіта Полтавщини. – №25-26. – 2011. – С. 64–67.
 2. Кірішко Л.М. Формування індивідуальної траєкторії підвищення рівня професійної компетентності педагога в сучасних умовах /Л.М. Кірішко// Науково-методичний вісник №53. –Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017, С. 15-25.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/iDyKgM.
 3. Постельняк А.І., Половенко О.В. Система навчання працівників районних (міських)методичних кабінетів (центрів) і методичного активу. Самоосвіта методиста: навчально-методичний посібник / А.І. Постельняк, О.В. Половенко. – Кіровоград: Видавництвообласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2006.– 76 с.
 4. Олійник В.В. Безперервний професійний розвиток педагога в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки / В.В. Олійник //Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі: темат. зб. пр. Всеукр. наук.-практ. семінару в рамках Всеукр. школиноваторства кер., наук.-пед. і пед. працівників післядиплом. пед. освіти / упоряд.:Н.В. Любченко [та ін.]; за заг. ред. В.В. Олійника; Нац. акад. пед. наук України. – Рівне : ППЛапсюк, 2012. – С. 3-13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://goo.gl/2S7Zc9.
 5. Полякова Г. Напрями моделювання індивідуальної траєкторії безперервної освіти й самоосвіти педагогічних працівників [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://goo.gl/emsxB3.
 6. Тевлін Б. Резерви підвищення професійної майстерності вчителів / Б. Тевлін // Завуч(Шкільний світ). – 2004. – №11. – С.3-6.
 7. Сидоренко В.В. Акмеограма як засіб самооцінювання й професійного саморозвитку педагогічних працівників протягом між атестаційного циклу [Електронний ресурс]. – Режим Доступ у: https://goo.gl/KhSNVz.
 8. Половенко О. В., Кірішко Л. М. Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією : [навчально-методичний посібник] /О. В. Половенко, Л. М. Кірішко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 60 с.
 9. Імідж сучасного педагога: електрон. наук. фаховий журнал / Полтав. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ім. М. В. Остроградського; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; редкол.: О.В. Аніщенко (гол. ред.) [та ін.]. – Полтава: ПОІППО, 1999 (ел. видання з 2017). – Виходить 6 разів на рік. Веб-сайт: http://isp.poippo.pl.ua
 10. Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5–9.
 11. Нова школа у нових громадах : посіб. з ефект. управл. освітою в об`єднаних територіальних громадах / Сейтосманов А., Фасоля О., Мархлевські В. – Київ, 2017. – 128 с.
 12. Сисоєва, С. Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу [Текст] / С. Сисоєва // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 2–5.
 13. Компетентності для культури демократії. Живемо разом як рівноправні громадяни в культурно багатоманітному демократичному суспільстві // Рада Європи: 2016. 78 с. URL: https://www.coe.int/web/education/competences-for-democratic-culture.
 14. Калініченко Н.А. Світлий геній Павлиша: Збірник статей / Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. – 2007. –  72 с.
 15. Постельняк А.І. В.О. Сухомлинський: діалог із сучасністю. Кіровоград: центрально-Українське видавництво. – 2003. – 178 с.
 16. Постельняк А.І. Проблеми управління школою у спадщині В.Сухомлинського // Управління освітою –2012. –№ 14. – С. 23 – 26.
 17. Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні [Текст] / В.Ф. Деркач, Р.М. Гришина, Л.С. Явтушенко ; [уклад. Н.А. Калініченко]. – Кіровоград : Поліграф – Терція, 2003. – 304 с. – укр. – ISBN 966-96201-5-5.
 18. Постельняк, А.І. Азбука управління = Новопризначеному директору про управління школою : до 80-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського [Текст] / А.І. Постельняк ; Обласний ін-т удосконалення вчителів. – Кіровоград : [б.в.], 1998. – 131 с.
 19. Постельняк, А.І. Ідеї В. О. Сухомлинського живуть і розвиваються на Онуфріївщині [Текст] / А. І. Постельняк ; Кіровоград. обл. ін-т післядипл. освіти ім. В. Сухомлинського. – Кіровоград : КОІППО ім. В.Сухомлинського, 2008. – 59 с.
 20. Постельняк, А.І. Педагогіка творчості В.О.Сухомлинського, досвід А.Б. Резніка в дії. Феномен Гайворонської п’ятої [Текст] / А. Постельняк. – Кіровоград : Видавнитво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2006. – 68 с.
 21. Сухомлинський В. О.       Вибрані    твори   в        5- ти   томах   [текст]  –   В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська  школа. – 1976-1977.
 22. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К.: Радянська школа.,1988. – 310 с.