Рекомендаційний список статей для вчителів-логопедів, завідувачів, логопедичних пунктів, здобувачів освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»

Безумовно, ми не можемо в одному матеріалі охопити всю літературу з логопедії, яка нині доступна. Тому окреслили для вас ті знахідки, які стануть вам в пригоді та познайомлять зі світом правильної вимови й мовлення. Запропоновані матеріали допоможуть як батькам, так і спеціалістам, які працюють з дітьми з порушенням мовлення. У рекомендаційному списку представлено бібліографічний опис теоретичних та практичних матеріалів, що стосуються діяльності вчителя-логопеда навчального закладу та дошкільного навчального закладу: законодавчо-нормативна база, порівняльні таблиці з діагностичними критеріями розмежування основних видів мовленнєвих вад, провідні освітні напрями корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із ЗНМ, ФФНМ, заїканням. У статтях визначено важливість взаємозв’язку роботи вчителя-логопеда з батьками, розкрито основні форми роботи з сім’єю в умовах молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ. Методика логопедичної корекції спрямована на формування мовленнєвих засобів спілкування, достатніх для самостійного розвитку мовлення в процесі спілкування і навчання дітей з особливими освітніми потребами. Логопедична робота будується залежно від рівня мовленнєвого розвитку дитини. Отже, підсумовуючи, слід зазначити, що логопедична корекція дітей з особливими потребами на сьогоднішній день відіграє важливу роль, оскільки вона забезпечує можливість для інтеграції дітей із неповносправністю в соціальне середовище, де вони могли б впевнена та вільно спілкуватися.
Для вчителів-логопедів, учителів-дефектологів, вихователів логопедичних груп, практичних психологів, студентів педагогічних вузів. Застосування представлених зразків літератури сприятиме ефективній організації роботи спеціаліста кожної логопедичної групи.

Веселий равлик [Електронний ресурс] / Рідна Мова. – К. : Рідна Мова, 2019. – (Логопедична серія) . – Режим доступу до вид. :
https://www.yakaboo.ua/book_series/view/Logopedichna_serija_Veselij_ravlik_/?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
Малярчук, А. Виправлення вад мовлення [Електронний ресурс] / А. Малярчук. – К. : Літера ЛТД, 2009. – Режим доступу до вид. : https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Antonina_Maljarchuk
8. Різник, Г.Логопедичні таблиці. Органи мовлення. Артикуляція звуків. 16 карток (+ наочний посібник) [Електронний ресурс] / Галина Різник. – Х. : Видавництво: Ранок, 2019. – 46 с. – Режим доступу. : https://www.yakaboo.ua/ua/logopedichni-tablici-organi-movlennja-artikuljacija-zvukiv-16-kartok-naochnij-posibnik.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
9. Базима, Н. Розвиток мовлення дітей з аутизмом [Електронний ресурс] / Н. Базима. – Х. : Ранок, 2018. – 144 с. – Режим доступу до вид. : Детальніше: https://www.yakaboo.ua/ua/rozvitok-movlennja-ditej-z-autizmom.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
10. Болба В. Чернетка логопеда. Матеріали для корекційної роботи з виправлення мовленнєвих порушень у дітей [Електронний ресурс] / В. Болба. – Тернопіль . – 2019. – 112 с. – Режим доступу до вид. : https://www.yakaboo.ua/ua/chernetka-logopeda-materiali-dlja-korekcijnoi-roboti-z-vipravlennja-movlennevih-porushen-u-ditej.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
11. Звуконаслідування. Абетка [Електронний ресурс] / . – Х. : Видавництво «Ранок», 2018. – Режим доступу. : https://www.yakaboo.ua/ua/zvukonasliduvannja-abetka.htm

12. Книжка звуків + секретні віконця [Електронний ресурс] / . – Х. : Видавництво Кристал Бук, 2017. – Режим доступу. :
https://www.yakaboo.ua/ua/knizhka-zvukiv-sekretni-vikoncja.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
13. Малярчук, А.Я. Обстеження мовлення дітей: Дидактичний матеріал / А.Я. Малярчук. – Київ : Літера ЛТД, 2003.
14. Мовленнєве спілкування. Високий рівень [Електронний ресурс] / О. Єльник. – Х. : Школа, 2017. – 68 с. – Режим доступу до вид. : https://www.yakaboo.ua/ua/movlenneve-spilkuvannja-visokij-riven.html
15. Рібцун, Ю. Я учуся розмовляти [Електронний ресурс] / Ю. Рібцун. – К. : Генеза, 2019. – 160 с. – Режим доступу до вид. :
https://www.yakaboo.ua/ua/navchal-no-metodichnij-komplekt-ja-uchusja-rozmovljati.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019#media_popup_fragment
16. Рожнів, В. Вимовляйчик. Вчуся вимовляти звуки [Електронний ресурс] / Валентина Рожнів. – Х. : Видавництво: Ранок, 2016. – Режим доступу. : https://www.yakaboo.ua/ua/search
17. Федієнко, В. Журавльова, А. Домашня логопедія [Електронний ресурс] / Василь Федієнко, Алла Журавльова. – Х. : Школа, 2017. – 112 с. – Режим доступу до вид. : https://www.yakaboo.ua/ua/domashnja-logopedija-964986.html?utm_source=blog.yakaboo.ua
У пригоді також стане «Домашня логопедія». Вона допоможе автоматизувати звуки мовлення в складах, словах і реченнях. Буквально кілька сторінок тексту на кожен звук, але яка чудова знахідка для батьків та логопедів! Що її вирізняє, то це те, що завдяки різноманітним вправам і завданням, які є в книжці, дитина не тільки навчиться вимовляти звуки, а й зможе розвинути фонематичний слух, мовленнєве дихання, розширити свій словниковий запас та оволодіє звуковим аналізом.
18. Федієнко, В. Журавльова, А. Книга для читання та розвитку зв’язного мовлення [Електронний ресурс] / Василь Федієнко, Алла Журавльова. – Х. : Школа, 2014. – 80 с. – Режим доступу до вид. :
https://www.yakaboo.ua/ua/kniga
1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах : [затв. наказом М-ва освіти України від 30 січ. 1998 р. за № 32] // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 4-6.
2. Про дошкільну освіту : Закон України : за станом на 25 листоп. 2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2005. –
32 с. – (Серія “Закони України”).
3. Рібцун, Ю.В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Ю.В. Рібцун
5. Рібцун, Ю.В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ / Ю.В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 12 с.
6. Рібцун, Ю.В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Ю.В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 50 с.
7. Рібцун, Ю.В. Співпраця вчителя-логопеда з батьками. Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ [Електронний ресурс] / Ю.В. Рібцун // Дефектологія. – 2011. – Режим доступу. :
https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
19. Баклажко, Л.А., Баличева Є.І. Заняття з використанням логоритмики для дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ / Л.А. Баклажко, Є.І. Баличева // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 1 (97).
20. Бєлавіна, Н. Логопедичні картки. Частина 2. Лексико-граматична будова та зв’язне мовлення. 60 карток-малюнків [Електронний ресурс] / Наталя Бєлавіна. – Х. : Ранок, 2019. – Режим доступу до вид. : https://blog.yakaboo.ua/logopedychni-knygy/
21. Білаш, О.В. Особливості розвитку дитини із синдромом Дауна / О.В. Білаш // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 4.
22. Бірченко, Н.С. Посуд . Корекційно-логопедичне заняття з формування лексико-граматичних категорій з елементами логоритміки для дітей середньої групи / Н.С. Бірченко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 31.
23. Бірченко, Н.С., Кеня Т.О. Транспорт. Корекційно-логопедичне заняття з елементами розвитку графомоторних навичок для дітей середнього дошкільного віку / Н.С. Бірченко, Т.О. Кеня // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 28
24. Бойченко, Світлана. Зменшення фізичного та емоційного напруження у дітей засобами музикотерапії / С. Бойченко // Музичний керівник : щомісяч. спеціалізов. журн. для дит. садка та поч. школи. – 2015. – № 5. –
25. Бондар, О.М. Мова наша калинова / О.М. Бондар // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 11.
Борисова, Л.І. Гра-заняття «У світі кольорів». Формування лексико-граматичних категорій та фонетико-фонематичної системи мовлення / Л.І. Борисова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106).
26. Борисова, Л.І. Подорож Україною. Бінарне логопедичне заняття / Л.І. Борисова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106).
27. Буданцева, Н. І. Зимова подорож із героями казки «Рукавичка». Інтегроване заняття для дітей з особливими освітніми потребами у старшій групі з елементами нейрокорекції та мнемотехніки / Н. І. Буданцева // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 7.
28. Бурдільна, Н.А. Здрастуй, зимонько-зима! Лексико-граматичне заняття / Н.А. Бурдільна // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 1 (97).
29. Бурдільна, Н.А., Шепетя О.В. Реалізація провідних засад освіти для сталого розвитку у роботі вчителя-логопеда. Створення лепбука з розвитку словника за темами ОСР / Н.А. Бурдільна, О.В. Шепетя // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 11 (107).
30. Василець, С.В., Тимощук А.М. Взаємозв’язок у роботі вчителя-логопеда та вихователів груп спеціального призначення ЗД / Василець, С.В., Тимощук А.М. // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 11 (107).
31. Величкова, Н.А. Велике прибирання. Заняття з елементами методики Марії Монтессорі / Н.А. Величкова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 11 (107).
32. Голотюк, Л.Є. Дидактичний матеріал для подолання мовних недоліків / Л.Є. Голотюк // Розкажіть онуку. – 2019. – №3 – 4.
33. Гордєєва, О.Ю. Мовленнєвий КВК для дітей старшого дошкільного віку, які мають порушення мовлення / О.Ю. Гордєєва // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 19.
34. Гриненко, С.А. Сьогодні дошколярики, а завтра школярі! Комплексне заняття із розвитку мовлення та цікавої математики (старша група) /
А. Гриненко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
35. Древняк, Л.П. Ігри на автоматизацію звука / Л. Древняк // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 1 (97).
36. Зінов’єва, О.О. У світі казок. Інтегроване квест-заняття з розвитку зв’язного мовлення з елементами казкотерапії та ТРВЗ у старшій групі / О.О. Зінов’єва // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 1 (97).
37. Іванова, Т.А., Волкова, Ю.С. Федієнко, В.А. Мовленнєве спілкування / Т.А. Іванова, Ю.С. Волкова, В.А. Федієнко. – Харків, 2007.
38. Казка як засіб розвитку словесної творчості дітей [Електронний ресурс] / Департамент освіти і науки Івано-Франківської міської ради. – Івано-Франківськ, 2019. – Режим доступу до вид. : https://osvita.if.ua/page/kazka-iak-zasib-rozvitku-slovesnoyi-tvorchosti-ditei
39. Карпицька, Л.В. Сторітелінг — сучасна технологія розвитку монологічного мовлення у дітей із логопедичними утрудненнями старшого дошкільного віку/ Л.В. Карпицька // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
Комфортно й цікаво батькам і дітям буде працювати з цими картками. Гарний приклад ігор для сімейного дозвілля та для професійної діяльності логопеда
40. Корнієнко, Г.Ю. Подорож до казкового зимового лісу / Г.Ю. Корнієнко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 34.
41. Крутій, К. Л. Перспективне планування роботи з дітьми молодшого дошкільного віку / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2001. – 220 с.
42. Логопед : практично-методичний журнал [Електронний ресурс] / Видавнича група «Основа». – засн. 2010 р.; виходить раз на мвсяць. – Х. : ВГ «Основа». – Режим доступу до вид. : http: //www.logoped.in.ua/
43. Логопед : практично-методичний журнал / Видавнича група «Основа». – засн. 2010 р.; виходить раз на мвсяць. – Х. : ВГ «Основа».
44. Логопедичні картки для обстеження звуковимови дітей та складової будови слів. – Харків, 2005.
45. Логопедичні картки для обстеження фонематичного сприймання та уявлення дітей. – Харків, 2008.
46. Лупінович, С.М. Довідник вчителя – логопеда / С.М. Лупінович. – Тернопіль, 2008.
47. Малашевська, Ірина. Використання досвіду вальдорфської педагогіки на музикотерапевтичних заняттях із дошкільниками / І. Малашевська // Музичний керівник : щомісяч. спеціалізов. журн. для дит. садка та поч. школи. – 2015. – № 5. – С. 4-8.
48. Малярчук, А., Вавіна, Л. Вчимося правильно читати. Букварик [Електронний ресурс] / Антонина Малярчук, Людмила Вавіна. – К. : Літера ЛТД, 2017. – 128 с. – Режим доступу до вид. : https://www.yakaboo.ua/ua/vchimosja-pravil-no-chitati-bukvarik-1601362.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=logopedychni-knygy&utm_campaign=14112019
49. Маслова О.В. Харьков — мой любимый город / О.В. Маслова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 37.
50. Мельничайко, О. Українська мова та читання. 2 клас. Картки з розвитку зв’язного мовлення [Електронний ресурс] / О. Мельничайко. – К. : НК “Богдан”, 2019. – Режим доступу до вид. : https://blog.yakaboo.ua/logopedychni-knygy/
51. Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р. ЗНМ [Електронний ресурс] / МОН України. – К. : Директорат інклюзивної та позашкільної освіти, 2019. – 17 с. – Режим доступу до вид. :
Навчальний посібник рекомендовано всім тим, які прагнуть допомогти дитині ще в дошкільному віці вивчити українську абетку й навчитися читати. У цій книжці дорослі знайдуть багато корисних порад: як навчити дитину правильно вимовляти звуки, як зливати букви у склади, а потім у слова тощо. На кожній сторінці подано поради логопеда щодо вимовляння звуків. Ці поради допоможуть попередити письмові помилки, які найчастіше роблять діти у шкільному віці. Посібник також стане у пригоді логопедам, батькам, учителям спеціальних шкіл для дітей з різними інтелектуальними та сенсорними порушеннями..
52. Науменко, С.І. Психологія музичної діяльності / С. І. Науменко. – Чернівці. – 2015. – 408 с.
53. Нестеренко, Л. М. На гостини до Осені-господині. Звук [ш]. Гра-заняття з розвитку зв’язного мовлення з використанням прийомів мнемотехніки для дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ / Л.М. Нестеренко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 11 (107).
54. Нищева, Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи / Н. В. Нищева. – СПб. : Детство-Пресс, 2001. – 350 с.
О.С. Стеценко. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво. – 2008
55. Орлова, В.В. Лиса и Журавль. Артикуляционная сказка / В.В. Орлова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 11 (107).
56. Пацай, Т.В. Інклюзивна освіта: різні можливості — рівні права /
57. Пащенко, О.Л. Універсальний альбом для розвитку мовлення дитини 5-6 років / Пащенко Ольга Львівна. – Київ, 2010.
58. Писаренко, Л.М. Розвиваємо мовлення малюків / Л.М. Писаренко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106).
Матеріали познайомлять спеціалістів, батьків і дітей з органами артикуляції, різними голосовими й дихальними вправами (адже, перш ніж ставити звуки, логопед і батьки мають натренувати мовленнєве дихання), з артикуляцією голосних та приголосних звуків тощо. Крім того, формат таблиць дуже зручний для роботи. Багато гарних картинок, великий розмір зображень. Посібник містить практичні рекомендації щодо розвитку мовлення у дітей з аутизмом старшого дошкільного віку. Описані особливості розвитку психічної та сенсорної сфер, висвітлюється специфічність формування емоційно-вольової сфери, надані характеристики поведінки та ігрової діяльності у дітей з аутизмом. Окрема увага приділяється комунікативним навичкам дітей з аутизмом та їхньому розвитку за методикою формування мовленнєвої активності з розкриттям мети, завдань, напрямів, методів та прийомів роботи. Описані психолого-педагогічні умови та принципи корекційного підходу до формування мовленнєвої активності.
59. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від 20 лют. 2002 р. № 128 // Практика упр. закл. освіти. – 2006. – № 5. – С. 100–104 : табл.
60. Прокопчук, С.М. Квіткова країна. Автоматизація звука [р] у словах, словосполученнях, реченнях, чистомовках із використанням технології сторітелінг / С.М. Прокопчук // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . –
№ 11 (107).
61. Рибалко, І.О. Подорож колобка. Комплексне заняття з розвитку мовлення з елементами грамоти / І.О. Рибалко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
62. Рибцун, Ю.В. Современные подходы к ведению документации учителя-логопеда младшей логопедической группы для детей с общим недоразвитием речи / Ю.В. Рибцун // Дефектологія. – 2011. – № 3.
63. Рібцун, Ю.В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу / Ю.В. Рібцун. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 239 [1] с. — (Серія «Професійний довідник»). ISBN 978–617–00-1573-0.
64. Рібцун, Ю.В. Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ [Електронний ресурс] / Юлія Рібцун // Народна освіта. – 2011. – Вип. № 1 (13). – Режим доступу до вид. : www.kristti.com.ua.
65. Роменський, О.А. Вплив народних рухливих ігор на формування фізичних та моральних якостей дітей молодшого шкільного віку / О.А. Роменський // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106). – С. 9-13.
66. Стасенко, В.Г., Індивідуальний корекційно-реабілітаційний маршрут розвитку здобувача освіти / Стасенко В.Г., Бражнікова В.С., Алейнікова І.С., Фоменко О.А., Горбачова Н.І., Жаворонка О.Г., Єрморатій Л.О., Холостенко С.С., Олійник М.О. // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
67. Стеценко, О.С. Зцілення людини словом, музикою і піснею /
Т.В. Пацай // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
68. Тараненко, В.М. Кріотерапія в логопедичній роботі / В.М. Тараненко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2018 . – № 12 (96).
69. Тимофєєва, М.С. Розвиток дрібної моторики у дітей-логопатів як засіб мовленнєвого та інтелектуального розвитку / М.С. Тимофєєва // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106).
70. Тищенко, В. В. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років. Поради батькам / В. В. Тищенко, Ю. В. Рібцун – К. : Літера ЛТД, 2009. –128 с.
71. Тищенко, С.В. Автоматизация звука [л] в слогах и словах. Индивидуальное (подгрупповое) занятие с использованием кинезиологических приемов (логопедический интенсив) / С.В. Тищенко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 25.
72. Тищенко, С.В. Использование элементов библиотерапии в работе учителя-логопеда / С.В. Тищенко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2020 . – № 3 (111). – С. 14.
73. Федорович, Л. Формування правильної вимови у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Л. Федорович. – Полтава, 2011.
74. Фетисенко, І.В. У зайчихи Зої — Мультимедійна гра для дітей старшого дошкільного віку з порушенням мовлення / І.В. Фетисенко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 9 (105).
75. Филичева, Т. Б. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение : учеб.-метод. пособ. / Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. – М. : Гном-Пресс, 1999. – 80 с.
76. Хараман, О.М. Людина. Конспект індивідуального заняття з учнем 1-го класу із інтелектуальним порушенням легкого ступеня / О.М. Хараман // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).
Серія Антоніни Малярчук, яка стане в пригоді не лише батькам, а й логопедам. На найбільш поширені звуки є окремі альбоми, де чудово структуровано всі завдання для роботи над певною групою звуків.
77. Чехлай, Н.В. Заняття з дітьми, які мають писемні порушення мовлення / Н.В. Чехлай // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2018 . – № 10 (94).
78. Чмеленко, В.О. Корекційна робота з дітьми зі стертою формою дизартрії / В.О. Чмеленко // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 1 (97).
79. Шарапова, О.В. Використання медіа-технологій як засобу формування інформаційно-цифрової компетентності молодших школярів у корекційно-відновлювальній роботі вчителя-логопеда / О.В. Шарапова // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 10 (106).
80. Шейка, О. Розвиток мовлення [Електронний ресурс] / О. Шейка. – Х. : Торсінг Плюс, 2018. – Режим доступу до вид. : https://blog.yakaboo.ua/logopedychni-knygy/
81. Шост, Н. Розвиток мовлення. 6+ [Електронний ресурс] / Наталія Шост. – К. : НК “Богдан”, 2018. – Режим доступу до вид. : https://blog.yakaboo.ua/logopedychni-knygy/
82. Яремюк, Н.В., Шемчук, І.П. Допоможем зайчикові. Логоритмічне заняття з використанням ІКТ для дітей старшого дошкільного віку / Н.В. Яремюк, І.П. Шемчук // Логопед. – Х. : ВГ «Основа». – 2019 . – № 12 (108).

Ключові слова: логопед, логопедична група, загальне недорозвинення мови, документація вчителя-логопеда.