Рекомендаційний список літератури «Фундатор української психології Костюк Г.С.»

У 1924 році побачила світ перша наукова праця українського психолога, доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук СРСР Г.С. Костюка – стаття «Математика в трудовій школі(з досвіду київських трудшкіл за 1923-1924 рр.) », присвячена методиці викладання математики. Це було одне з перших у радянській педагогічній психології досліджень проблеми психологічного складника навчання математики, оволодіння якою автор розглядав як необхідну умову формування в учнів логічного мислення, таких умінь і навичок, які б допомагали успішному засвоєнню низки інших навчальних програм. Молодий учений висловився за оновлення методів викладання математики з тим, щоб «зробити живим викладання дисципліни, яка славилася сухістю і мертвістю».

У тогочасній українській науці про дитинство активно здійснювалася розробка та удосконалення тестів. Були створені тести з українського правопису, суспільствознавства, математики, тестовим методом вивчався стан розумового і фізичного розвитку, спрямованість дитячих інтересів та ідеалів тощо. Саме на розробку цієї актуальної проблеми й були спрямовані пошуки молодого вченого.
У праці «Про порівняльну вартість зорового і слухового способів тестування успішності учнів» (1928) Г.С. Костюк тлумачить результати порівняльного аналізу цих способів на основі проведеного ним експерименту, під час якого досліджувався різний рівень засвоєння змісту питань, суб’єктивне бачення складності питання, врахування феномену запам’ятовування під час проведення повторних тестів, питання добору різнорівневих за складністю завдань тощо.
До праць раннього періоду творчості Григорія Силовича належать статті про явище другорічництва у трудовій школі й засоби його запобігання шляхом організації додаткових занять («Масове другорічництво міської школи», 1930; «Організація додаткових занять з неуспішними учнями у школі», 1934). Вчений аналізує такі психологічні аспекти відставання, як мотивації, різнорівневість навчальних можливостей школярів, їхньої працездатності. У висновках до порушеної проблеми Г.С. Костюк узагальнює причини другорічництва школярів: нерозвиненість словникового запасу, бідність уявлень, низьку стійкість уваги, невисоку працездатність. Важливим є те, що вчений не зводить навчальну працездатність до функції інтелекту, а трактує її, як «функцію цілісної особистості». Він вважає доцільним формуванням класів за рівнем підготовки, за станом загального розвитку, що сприяло б попередженню їхньої відсталості. Це положення згодом, уже 70-80 роки, реалізувалося в процесі комплектації класів вирівнювання.

На початку 30-х років, коли влада розгорнула наступ на педологію, а згодом і знищення її як науки, майже всі вчені, причетні до неї, зазнали нищівної критики та репресій і змушені були переорієнтувати тематику й напрями своїх досліджень. У цей час Г.С. Костюк зосереджується на викладацькій діяльності: з 1930 р. працює на кафедрі психології Київського педагогічного інституту, яку згодом очолив, і паралельно керує відділом психології Українського науково-дослідного інституту педагогіки. У 1935 р. йому було присвоєно вчене звання професора.

Важливим явищем у передвоєнному науковому житті України стала публікація (1939) першого підручника з психології для педагогічних вузів за редакцією Г.С. Костюка, який написав до нього передмову і 16 із 20 розділів, що розкривають історію розвитку , сучасний стан і методи психологічної науки , проблеми людської свідомості і процесу мислення, питання психічних властивостей особистості. Концепція цього курсу базувалася на вченні І.П. Павлова про вищу нервову діяльність, на ідеї соціальної обумовленості людської психіки та її розвитку в процесі діяльності.

У 1940-1941 роках вийшла з друку низка статей ученого, де порушувалися питання умов і рушійних сил психічного розвитку дитини, аналізувалося співвідношення спадковості, середовища й виховання у цьому процесі. На думку психолога , природні задатки ще не визначають сутності майбутніх психічних особливостей індивіда, а виступають лише певні потенції, що реалізуються під впливом природного і суспільного середовище. Автор наголошував, що реалізація потенцій кожної дитини залежить від того, як дорослі організують її життєдіяльність, основним спрямуванням якої має бути засвоєння досягнень науки, мистецтва, культури.
Під час війни Г.С. Костюк перебував в евакуації: спочатку в Сталінграді , де очолював кафедру психології і педагогіки місцевого педінституту, а згодом в Кзил-Орді (Казахстан), де працював професором в Об’єднаному українському державному університеті.
Після визволення Києва восени 1943 р. вчений повертається додому і продовжує завідування кафедрою психології у київському педінституті ім.. О.М. Горького і роботу в НДІ педагогіки. В цей час він домагається створення окремого науково-дослідного інституту психології , який і очолить у жовтні 1945р., залишаючись його незмінним директором до 1973 року. Під його керівництвом інститут психології України, що нині носить ім’я вченого, став визнаним центром теоретико-методологічних і прикладних досліджень психологічних проблем мислення, та інтелектуальних здібностей керівництва психічним розвитком особистості, професійного самовизначення молоді, творчості тощо.

Інтенсивну роботу з організації психологічних досліджень Г.С. Костюк поєднував із підготовкою психологічних кадрів. Його підручники для вузів «Психологія» і «Вікова психологія» (1976) довгий час лишалися провідними в підготовці вчителів. Учений зробив помітний внесок у формування в України наукових кадрів вищої кваліфікації – аспірантів і докторантів, які згодом утворили його наукову школу і продовжували дослідницькі традиції вчителя.

З 1972 р. Г.С. Костюк переходить на завідування лабораторією психології особистості в Науково- дослідний інститут психології і паралельно керує Київською лабораторією розвитку мислення школярів, що була філією інституту загальної і педагогічної психології АПН СРСР, дійсним членом якої вченого було обрано ще у 1966 році.
Величезна суспільно-педагогічна діяльність видатного діяча поєднувалася з напруженою науково-дослідною та експериментальною роботою. У повоєнний час Г.С. Костюк опублікував понад 200 праць із широкого кола питань загальної, дитячої і педагогічної психології. Упродовж майже тридцяти років Григорій Силович розробляв концептуальні положення проблеми особистості, яку вважав провідною і однією з найскладніших не лише у психології а й у філософії, фізіології, педагогіці, політиці тощо.
До розробки своєї концепції він підходив з діалектико-матеріалістичних позицій: розглядав індивіда «як природну і разом з тим суспільну істоту» і ставив завдання її комплексного вивчення. В доповіді на Всесоюзному симпозіумі з проблем психології (1970), яка була згодом опублікована під назвою «Проблема особистості у філософському і психологічному аспектах»(1971), вчений узагальнив своє трактування проблеми. Він зазначив, що особа стає суспільною істотою та особистістю поступово, у процесі формування її свідомості і самосвідомості, у процесі утворення психічних властивостей , які внутрішньо визначають її поведінку, роблять її здатною брати участь у суспільному житті, виконувати певні суспільні функції. На думку психолога, «об’єктивна суспільна сутність особи завжди реалізується завдяки суб’єктивним психічним засобам». Водночас психічна діяльність особистості реалізується системою нейрофізіологічних механізмів, залежних у свою чергу, від функціонування тих систем організму , які відповідають за реалізацію складників психічної діяльності та психічних властивостей людини.

Але, наголошує Г.С. Костюк, «…. психічне не тільки реалізується фізіологічним, але змінюється так чи інакше залежно від особливостей функціонування фізіологічних механізмів». Г.С. Костюк активно займався психологічним аналізом індивідуальних відмінностей психічної діяльності дітей, проблемою здібностей учнів і розробкою індивідуальних підходів до них. Заперечуючи будь-яке ототожнення здібностей з природними задатками, він виступав і проти нехтування останніми в розвитку здібностей. Вчений є автором розробки структурного аналізу людських здібностей у процесі навчання і праці, рекомендацій з педагогічного керівництва розвитком здібностей дітей. Важливим чинником забезпечення всебічного розвитку особистості Григорій Силович вважав працю, що поєднує в собі здобутки людства в усіх зв’язках і стосунках і сприяє становленню особистості. Зазначаючи, що «в праці розкриваються здібності і таланти людей, геній людини», вчений обґрунтовує взаємозв’язок розвитку особистості й навчання через працю. На його думку, розвиток потреб і здібностей людини най успішне здійснюється в умовах поєднання навчання і праці, коли вони виступають як різні способи вияву єдиної, цілісної життєдіяльності особистості. Праця в житті молоді сприяє розширенню взаємовідносин індивіда з середовищем, бо породжує багато тих пізнавальних запитань, над якими школярі замислюються на уроках фізики, хімії, біології та інших дисциплін; одночасно праця з джерелом фактів, які учням необхідно з’ясувати.

Дуже важливим внеском Г.С. Костюка в науку є праці з історії психології. У 1952-1959 роках за його редакцією були видані чотиритомні «Нариси з історії вітчизняної психології». Вченому належать ґрунтовні , узагальнюючого характеру, передмови до праць з історії психології 16-19 ст. він неодноразово зазначав, що знання витоків, освоєння класичної спадщини є важливою передумовою розвитку науки. У його власному творчому доробку – низка статей, де аналізуються психологічні погляди видатних просвітителів і діячів культури – М.В. Ломоносова, Г.С. Сковороди, О.М. Радищева, В.Г. Бєлінського, О. І. Герцена, Т.Г. Шевченка, О.М. Горького. Він звертається також до наукової діяльності І.П. Павлова, М.М. Ланге, І.М. Сєченова, досліджує питання російсько-українських зв’язків у процесі вітчизняної психологічної думки, а також згідно з заідеологізованими вимогами радянської доби висвітлює психологічні погляди класиків марсизму-ленінізму. Провідне місце в історіко-психологічних розвідках Г.С. Костюка займала творча спадщина К.Д. Ушинського, якій він присвятив п’ять публікацій і був одним із перших дослідників психологічних ідей педагога. Високо оцінюючи внесок К.Д. Ушинського в психологію, Г.С. Костюк назвав автора «Педагогічної антропології» основоположником вітчизняної педагогічної психології.

Спадщина Г.С. Костюка відіграла істотну роль у розробці провідних ідей радянської психології і донині залишається прикладом поєднання високого теоретичного рівня досліджень з їхньою прикладною спрямованістю.

Помер Г.С. Костюк 25 січня 1982 року, похований у м. Києві. Творчі надбання Г.С. Костюка висвітлювалися й досліджувалися вітчизняними науковцями, проте спадщина вимагає іще широкого вивчення.

Рекомендаційний список представлено в двох розділах: «Праці послідовників видатного українського психолога Г.С. Костюка» та «Основні наукові праці фундатора української психології Костюка Г.С.»

Список рекомендованої літератури «Праці послідовників видатного українського психолога Г.С. Костюка»

1. Балл, Г.О. Він зберіг і розвинув психологічну науку ( Згадаймо добрим словом Григорія Силовича Костюка ) / Г.О. Балл // Трибуна . – 1996. – № 11-12. – C. 34 -35.
2. Балл, Г.О. Григорій Костюк – видатний психолог України (до 100-річчя з дня народження) / Г.О. Балл // Освіта і управління. – 1999. – № 3. – C. 218 -224.
3. Балл, Г.О. Григорій Силович Костюк / Г.О. Балл // Українська родина : Науково-методичний посібник . – К., 1998 . – С. 1223-1238.
4. Балл, Г.О. Научная школа Г.С. Костюка : методологические свершения и установки / Г.О. Балл // Українська психологія : сучасний потенціал. Матеріали 4 Костюківських читань 25 вересня 1996 року. – 1996. – Т 1. – C. 49 -56.
5. Григорий Силович Костюк ( 1899 – 1982 ) / Григорий Силович Костюк // Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М. : Педагогика, 1988. – С. 514 – 515.
6. Дічек Н. Костюк Григорій Силович / Н. Дічек // Відкритий урок. Плеяди. -2008. – №3-4. -С. 58-63.
7. Калініченко Н.А. Використання ідей Г.С. Костюка з розвитку творчого потенціалу особистості / Н.А. Калініченко // Науково-методичні аспекти розвитку обдарованої особистості. Збірник матеріалів міжвузівської науково-методичної конференції; 11 лютого 2016 року. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2016. – С. 4.
8. Крутько, С.В. Г.С. Костюк – фундатор української психології та психологічної служби / С.В. Крутько // Актуальні проблеми психології. – 2002. – Т 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Ч.8 . – C. 94 -96.
9. Максименко, С.Д. Г.С. Костюк – особистість, вчений, громадянин. До 110-ї річниці від дня народження / За ред. С.Д. Максименка; упоряд.
В. Андрієвська. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 216 с.
10. Науково-методичні аспекти розвитку обдарованої особистості : збірник матеріалів / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; упоряд. : Н.А. Калініченко, Данилків О.М., Гулай В.В., Дефорж Г.В. – Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції; Кіровоград, 11 лютого 2016 року. – Кіровоград : Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2016. – 46 с.
11. Проколиенко, Л.Н. Проблема активности развивающейся личности в исследованиях Г.С. Костюка ( К 85-летию со дня рождения) / Л.Н. Проколиенко // Вопросы психологии . – 1985 . – № 1 . – С. 126 – 132.
12. Проколієнко, Л.М., Балл, Г.О. Проблема співвідношення навчання, виховання і психічного розвитку в науковій спадщині Г.С. Костюка / Л.М. Проколієнко, Г.О. Балл // Психологія : Республіканськ. Наук.-метод. зб. – К. : Рад. школа, 1985. – Вип.25. – С. 3 – 11.
13. Талановитий розумом і серцем… Григорій Силович Костюк ( 1899 – 1982 ) // Психолог. – 2016. – № 10(202). – C. 3-4.
14. Татенко, В.А. Г.С. Костюк о детерминации психического развития : ретроспективный анализ перспективних начинаний / В.А. Татенко // Українська психологія : сучасний потенціал. Матеріали 4 Костюківських читань 25 вересня 1996 року. – 1996. – Т 3. – С. 185-197.
15. Творча спадщина Г.С. Костюка та сучасна психологія. До 100-річчя від дня народження академіка Г.С. Костюка : Матеріали ІІІ з’їзду Т-ва психологів України / Т-во психологів України. – К., 2000. – 311 с.
16. Ткаченко, О.М., Піскун, В.М. Розробка принципу розвитку в психології / О.М. Ткаченко,В.М. Піскун // Психологія : Республіканськ. Наук.-метод. зб. – К.: Рад. школа, 1985. – Вип.25. – С. 12 – 19.

Основні наукові праці

1. Актуальні психологічні питання програмованого навчання / Г. С. Костюк // Психологія навчання і виховання: тези доповідей на республ. психол. конфер./ за ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1964. – 362 с.
2. Актуальные вопросы обучения и развития младшего школьника / Г.С. Костюк // Обучение и развитие младших школьников: матер. межреспуб. Симпозиума / под ред. Г. С. Костюка. – К., 1970. – 407 с.
3. Актуальные вопросы формирования личности / Г. С. Костюк // Сов. педагогика. – 1940. – №6. – С. 15-39.
4. Вводный доклад по проблеме личности в философском и психологическом аспекте / Г. С. Костюк // Личность: матер. обсуждения проблем личности на симпоз. , сост. 10-12 марта 1970 г. в Москве. – 1971
. – С. 105-116.
5. Вікова психологія : підруч. / за ред. проф. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1976. – 268 с.
6. Вклад, І. П. Павлова в розвиток матеріалістичної психології: стенограма лекції / Г. С. Костюк. – К., 1951г. – 31 с.
7. Вчення І. П. Павлова та його значення для педагогічних наук / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1950. – №6. – С. 14-20.
8. Вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність і його значення для психології / Г. С. Костюк. – К., 1950. – 31 с.
9. Вчення І.П. Павлова про дві сигнальні системи та його значення для психології / Г.С. Костюк // Рад. шк. – 1952. – №1. – С. 13-21.
10. Вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність- природничо-наукова основа психології / Г. С. Костюк // Наук. записки НДІ психол. УРСР. – 1952. – Т. 3. – С. 33-90.
11. Выступление на совещание по психологии / Г. С. Костюк // Известия АПН РСФСР.– 1953. – Вып. 45.
12. Движущие силы развития и воспитания / Г.С. Костюк // Хрестоматия по педагогике.– М., 1976. – С. 55-61.
13. До проблеми константності індивідуальних інтелектуальних різниць в дитячих групах / Г. С. Костюк // Зб. наук. праць наук.-досл. кафедри педології. – К, 1930. – Т. 1. – С. 78-146.
14. Здібності та праця людини: стенограма публіч. лекції / Г. С. Костюк. – К., 1950. – 43с.
15. Костюк, Г.С. Избранные педагогические труды / Г. С. Костюк. – М. : Педагогика, 1988. – 304 с.
16. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С. Костюк.: К., «Знання», 1963. – 80 с.
17. К вопросу о психологических закономерностях / Г.С. Костюк // Вопр. психол.– 1955. – №1. – С. 18-28.
18. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований / Г. С. Костюк, Г. А. Балл // Вопр. психол. – 1977. – №3. – С. 12-23.
19. Мислення в діяльності молодших школярів / за ред. Г. С. Костюка, Г. О. Балла. – К.: Рад. шк., 1981. – 155с.
20. На допомогу викладачеві психології в середній школі: зб. стат. / за ред. проф. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1953. – 182с.
21. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1989. – 608 с.
22. Навчання та розумовий розвиток учнів / Г. С. Костюк // Рад. шк. – №2. – С. 17-25.
23. Нариси з історії вітчизняної психології кінця IX і початку XX ст.: зб. стат. / за ред. проф. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1959. – 291с.
24. Некоторые аспекты взаимосвязи обучения и умственного развития / Г. С. Костюк // XVIII Междунар. психолог. конгресс. Симпозиум XXXII. Обучение и умственное развитие. – М., 1966. – С. 15-31.
25. Некоторые вопросы взаимосвязи воспитания и развития личности / Г. С. Костюк // Вопр. психол. – 1956. – №5. – С. 3-14.
26. О взаимоотношениях воспитания и развития ребенка / Г.С. Костюк // Совет. педагогика. – 1956. – №12.– С.60-74.
27. О психологических основах построения рациональных методов программированного обучения / Г. С. Костюк // Вопр. программированного обуч. – Вып. 2.– К., 1964. – С. 12-21.
28. Образ и его отношение к объекту / Г. С. Костюк // Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии. – М., 1963.– С. 531-535.
29. Основні умови психічного розвитку дитини / Г.С. Костюк// Ком. освіта. – 1940. – №4. – С. 98-113.
30. Поєднання навчання з продуктивною працею – найважливіша умова всебічного розвитку школяра / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1960. – №8. – С. 5-15.
31. Праці республіканської психологічної конференції: наук. зап. / за ред. проф. Г. С. Костюка, проф. О. М. Раєвського, доц. П. Р. Чамата. – К.: Рад. шк., 1956. – Т. VI. – 310 с.
32. Про психологію розуміння / Г.С. Костюк // Наукові записки НДІ психол. УРСР, – К.: Рад. шк., 1950. – С. 7-57.
33. Про предмет і завдання психології / Г. С. Костюк // Питання загальної психології: наук. зап. / за ред. проф. Г. Костюка і проф. О. Раєвського . – К.: Рад. шк., 1956. – Т. IV. – 211 с.
34. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини / Г. С. Костюк // Праці респ. наук. конф. з педагогіки та психол. / за заг. ред. проф. Г.С. Костюка. – К., 1941. – Т. II. Психологія. – С. 3-45.
35. Про індивідуальний підхід до учнів у навчальній роботі / Г. С. Костюк // Ком. освіта. – 1937. – №8. – С. 52-64.
36. Про психологічні основи програмованого навчання / Г. С. Костюк// Рад. шк. – №5. – С. 24-35.
37. Проблема развития ребенка в советской психологии / Г. С. Костюк // Вопр. психол. – 1978. – №6. – С. 23-45.
38. Профессиональная ориентация и консультация молодежи: сборник матер. / под ред. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1966. – 163 с.
39. Про генезис поняття числа у дітей / Г. С. Костюк // Наук. записки НДІ психол. УРСР. – К., 1949. – Т. I. – С. 10-32.
40. Психологічна наука служить практиці / Г. С. Костюк. – К.: «Знання», 1967. – 64 с.
41. Психологічні питання поліпшення якості уроку: збірн. стат. / за ред. проф. Г. С. Костюка . – К.: Рад. шк., 1959.– 251с.
42. Психологические вопросы соединения обучения с производительным трудом / Г. С. Костюк // Вопр. психол. – 1960. – №6. – С. 3-21.
43. Психологічні погляди В. Г. Бєлінського / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1949.-70 с.
44. Психологія в середній школі: метод. вказівки / Г. С. Костюк. – К.: Рад. шк., 1948. – 89 с.
45. Психологія програмованого навчання / за ред. Г.С. Костюка, Г.О. Балла . – К.: Рад. шк., 1973. – 123 с.
46. Психологія: підр. для пед. вузів / за ред. проф. Г. С. Костюка. – К.: Рад. шк., 1968. – 568 с.
47. Развитие и воспитание / Г. С. Костюк // Общие основы педагогики. – М., 1967.– С. 139-197.
48. Умови психічного розвитку / Г. Костюк // Соціальний педагог. – 2007. –№9. – С. 61-63.
49. Учебный материал и учебные ситуации: психологические аспекты / ред. Г.С. Костюк, Г.А. Балл. – К.: Рад. шк., 1986. – 143с.
50. Вчення І.П. Павлова про вищу нервову діяльність і психологія / Г.С. Костюк // Вісник АН УРСР. – 1949. – №9. – С. 21-34.