Home » Каталог

Каталог

88. Психологія

Sort By: АвторНазваРік видання
378.200.53
74.200.53
Журба К.О.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-290-2

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, підлітки, сім'я.
378.015.31
74.200.53
Чорна К.І.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-292-6

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, старшокласники, позаурочна, діяльність.
371
88
за ред.. Костюка Г.С.
Радянська школа
1976
268

Предмет вікової психології, її історія та методи.
Загальна характеристика онтогенезу психіки.
Раннє дитинство.
Дошкільний вік.
Молодший шкільний вік.
Середній шкільний вік.
Старший шкільний вік.

вікова психологія
88
методичні рекомендації
Войтко В.В.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
60

Методичні рекомендації щодо попередження, усунення та корекції емоційних порушень у дітей.

Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, вихователів дошкільних закладів, психологів, соціальних педагогів, класних керівників. Інформація для загального використання і не потребує додаткових знань та спеціальної освіти.

корекція, емоції, порушення, діти
88
посібник
Костюк Г.С.
М.: «Педагогика»
1988
304
5-71-55-0091-5

Сборник трудов  известного советского психолога содержит работы, сгуппированные по четырем разделам. Начало Одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года ознаменовалось выходом книги Г. С. Костюк. Избранные психологические труды. Автор книги Г. С. Костюк создал её возвышенно эмоционально. В произведении идет речь о том, Сборник трудов известного советского психолога содержит работы, сгруппированные по четырем разделам. Первый раздел посвящен методологическим проблемам психологии, в т Удивительно полезная книга. Ведь каждое д  специалистов в ействие порождает противодействие. И все сущее должно быть в гармонии с окружающим миром.  Области психологии,педагогики, филофофии.

психология
159.9.018
88.4
Мельник О.В., Злочевська Л.С., Гончар Н.С.
Київ, Педагогічна думка
2012
112
978-966-644-240-9

У посібнику представлені результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкриті проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовані та систематизовані методи психодіагностики професійного самовизначенні учнівської молоді в процесі оволодіння ними обраною робітничою професією у системі професійно-технічної освіти; окреслені традиційні та перспективні напрями розвивального психолого-педагогічного і діагностичного супроводу професійної орієнтації учнів, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці робітничих професій.

Психологія, психодіагностика, професійне, самовизначення, орієнтація, молодь
159.922.7
74:88.8
Гаркавенко З.О., Гобод І.Ю., Жук Т.В.
Київ, Ніка-Центр
2014
260
978-966-7267-05-2

Наукова актуальність тематики пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей організації та методичного забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти. Посібник складається із двох розділів. Перший присвячений науково-методичному забезпеченню діяльності психологічної служби системи освіти України, другий - науково-методичному забезпеченню діяльності ПМПК.

Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Психологія, організація, психологічна, служба, ПМПК
88.8+74.1
Корецька Л.В., Жосан О.Е.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2009
137

Розглядаються теоретичні засади готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями та проблеми організації спеціальної підготовки до цього виду діяльності в системі післядипломної освіти.

Обдаровані, діти, учні
37.047
88.411.9
Єгорова Є. В., Ігнатович О.М., Кобченко В.В.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
240
978-966-189-333-6

Викладено базові основи професіографії, психодіагностики, профінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. Подано вимоги до психодіагностичних методик та їх користувачів. Наведено основні професійно-етичні принципи профконсультації особистості.

Профорієнтація, Психологія, професій, Профвідбір
Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Ін-т обдар. дитини
2014
242
978-966-2633-41-2
159
88
Вінник Н.Д.
К.: Інститут обдарованої дитини.
2014
290
978-966-2633-42-9
практична, психологія, лідерство, обдарованість
159.928.22:796
88.37:75
Шаповалов Б.Б., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
230
978-966-2633-47-4

У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді.

Психологія, обдарована, дитина, спорт
159.923
88.37:32.973.202
Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
252
978-966-2633-48-1

Йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, як процесс розширення власного досвіду. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет- соціалізації.

Психологія, соціалізація, обдарованість, Інтернет, віртуальний,простір
159
88
Київ : Ін-т обдаров. дитини
2014
96
978-966-2633-35-1
Здібності та обдарованість, Наукова робота <шкільна педаг.>
159.98
88
Рибалка В.В.
Ін-т обдар. дитини
2014
220
978-966-2633-38-2

Висвітлено психолого-педагогічні питання розвитку у людини якостей творчої обдарованої особистості (ТОО). Проведено історико-теоретичний аналіз творчості, обдарованості, особистості та ТОО у філософії, психології та педагогіці. Описано тривимірну, поетапно конкретизовану психологічну структуру здібностей і обдарувань особистості як унікальної цінності. Викладено особистісний підхід у розумінні інтелекту творчо обдарованої молоді. Наведено біографічні дані про становлення видатних діячів науки, техніки та культури як творчих особистостей у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Визначено шляхи вдосконалення психолого-педагогічної роботи з обдарованою учнівською молоддю з розвитку якостей творчої особистості, соціально-психологічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості.

обдаровані, діти, молодь
159.98:331
88.411
Рибалка В.В.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
220
978-966-2633-38-2

Подано основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника. Використовується поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого – шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.

Психологія, педагогіка, обдарована, дитина, дорослий
37
88
Вінник Н.
К.: Інститут обдарованої дитини.
2014
26
інтелектуальний, розвиток, обдаровані, старшокласники,
159.922.72
88.8
Заїка Є.В.
Х.: Вид група «Основа»
2013
126
978-617-00-1695-9

Практичні психологи в своїй діяльності часто  стикаються  з проблемами неуспішності в навчанні, що пов’язані з недостатнім розвитком пізнавальних процесів.  Як допомогти нашим вихованцям  розкрити свої інтелектуальні  та творчі можливості, як навчити їх  раціонально та результативно працювати з навчальним матеріалом? Як зробити навчання результативним й одночасно цікавим?  Автор пропонує велику кількість розвивальних методик, ігор та вправ, які протягом багатьох років були успішно апробовані на практиці. Усі вони досить прості й не потребують складного обладнання.

інтелектуальні, здібності
159.928.376
88.37:74.2
Лук'янчук Н.В., Климова Н.А.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
132
978-966-2633-39-9

Посібник з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку і формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи надасть можливість покращити уміння особистості започатковувати та підтримувати необхідні контакти з однолітками і дорослими, бути соціально адаптованою людиною.

Психологія, Педагогікка, обдарована, дитина, соціально-комунікативна, компетентність, початкова, школа
159
88
Бельская Н.А.
Ин-т одарен. ребёнка. - Киев
2014
93
978-966-2633-34-4
Психологія, обдарованості, Особистість