Home » (Page 2)

3 Суспільні науки

Sort By: АвторНазваРік видання
371
Ткаченко І.Г.
«Радянська школа»
1975
266

У 1975 році вийшла з друку книга І.Г. Ткаченка «Богданівська середня школа», яка удостоєна другої премії республіканського педагогічного товариства. І.Г. Ткаченко з трудовим колективом Богданівської середньої школи №1 розробив і апробував ефективну систему трудової підготовки учнівської молоді, залучення школярів до суспільно корисної праці, підготовки до самостійного трудового життя.

трудова, підготовка, Ткаченко
373(С2)+371.01
Ткаченко І.Г.
К.: Радянська школа
1975
276

Розповідається про досвід роботи сільської середньої школи з виробничим навчанням; про наукові основи управління школою; про творче застосування методів навчання; про здобутки педагогічного колективу у справі виховання учнів.

Ткаченко І.Г., Богданівська, середня, школа
37.016
Х.: «Основа»
2015
128
978-617-00-2282-0

Збірка містить сценарії виховних заходів, присвячені формуванню навичок здорового способу життя. У першому розділі висвітлено питання створення здоров’язбережувального середовища в сім’ї та школі. У дру- гому розділі представлено сценарії виступу шкільних агітбригад з про- пагування здорового способу життя й профілактики шкідливих звичок. Третій розділ містить сценарії класних години — бесіди, усні журнали тощо. У четвертому розділі подано сценарії позакласних виховних заходів — конкурсні програми, ігри, свята, прес-конференції. Для класних керівників, вихователів, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

виховні, заходи, здоровий , спосіб, життя
371
Навчальний посібник
Вашуленко М.С.
2012

.

Підручник, буквар, 1 клас
371
Навчальний посібник
Захарійчук М.Д.
2012

.

Підручник, буквар, 1 клас
371
Учебное пособие
Вашуленко Н.С.
2012

.

Учебник, букварь, 1 класс
371
Учебное пособие
Рудяков А.Н.
2012

.

Учебник, букварь, 1 класс
37.091.4Сухомлинський(08)
Сухомлинська О.В., Савченко О.Я. та ін.
Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»
2012
504
978-966-617-289-4

Домонографії ввійшли статті українських науковців і учителів-практиків, на­писані й опублікованіу різних виданнях за останні 15 років. Вони присвячені педаго­гічним ідеям та діяльності видатного українського мислителя Василя Олександровича Сухомлинського. У статях висвітлюються   різні аспекти творчої спадщини педагога: проблеми освіти, виховання і розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо. Увесь цей комплекс питань розглянуто в тісному взаємозв’язку з історією та новітніми досяг­неннями в галузі навчання та виховання дітей і молоді, а також на тлі викликів і за­гроз, що існують у сучасній освіті.Книгу адресовано широкому колу освітян, педагогів і науковців.

Сухомлинський, педаго¬гічні, ідеї
371
Навчальний посібник
Іванко А.Б.
Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
2011
28

У посібнику зроблено спробу аналізу з історико-філософських позицій життєвого шляху та науково-педагогічної діяльності В.О.Сухомлинського. З використанням широкого кола джерел, зокрема, прижиттєвих видань праць В.О.Сухомлинського, його епістолярної спадщини робиться висновок про належність всесвітньо відомого педагога до плеяди шістдесятників, аргументовано розкрито сутність принципових розходжень поглядів педагога з тодішніми канонами радянської педагогіки. Особливий наголос робиться на значимості ідей павлиського директора для сучасної української системи освіти, на необхідності прочитання праць В.О.Сухомлинського з україноцентричних позицій.

Педагогіка, біографія, Сухомлинський, шістдесятник, історія, педагогічної, думки
371.01
Преловская И.С.
М,: Политиздат
1976
135
Педагогика, учитель, справочник
373.5
Жук Ю.О., Соколюк О.М., Соколова І.В., Дементієвська Н.П., Слободяник О.В
Київ, Атіка
2014
172
978-966-326-478-3

Розкрито проблеми використання мережних технологій для дослідження природних явищ у шкільному курсі фізики, формування системи знань засобами мережних технологій, особливості роботи учня з екранними образами у процесі навчальної дослідницької діяльності. Розглянуто основи методики підготовки і проведення навчальних досягнень у мережному просторі ІКТ , особливості використання комп’ютерних симуляцій навчального експерименту з фізики.

інтернет, технології, експеримент, комп’ютерна симуляція, фізика
37.091.212
Тарадайник В.М.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
68
978-966-2633-36-8

У посібнику представлено теоретичне узагальнення поняття інформаційного простору, його структуру та сутність взаємодії в інформаційно-соціальному середовищі. Розкрито суть віртуальної реальності та вплив штучно модельованого динамічного континууму на становлення особистості. Досліджено формування складної структури образу «Я» з позицій інтерактивних процесів взаємодії двох семіотичних систем (мови та культури) з урахуванням психолінгвістики, лінгвокультурології та когнітології.

Педагогікка, обдарована, дитина, інформаційний, соціальний, простір, середовище
371
Навчально-методичний посібник
Вікторіна О. М.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2014
100

Зміст навчально-методичного посібника для вчителів української мови і літератури ґрунтується на місцевому топонімічному матеріалі. У виданні містяться орієнтовні завдання, які педагоги зможуть використовувати як на уроках, так і в позаурочній роботі. Автор пропонує низку цікавих ребусів, шарад тощо, використання яких сприятиме не тільки підвищенню грамотності школярів, а й формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню. Посібник адресовано вчителям української мови і літератури, учителям молодших класів, студентам філологічних факультетів.

Педагогіка, українська, мова, уроки, місцеві, топоніми
371
Навчально-методичний посібник
Скрипка Г.В.
Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
2013
48

.

Педагогіка, використання, хмарні, технології, математика
371.011
навчально-методичний посібник
Єфіменко С.М.
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
76

У посібнику розглядається важлива дидактична проблема, актуальність якої викликана, передусім, недостатнім рівнем її дослідження. Розкрито зміст підготовки та проведення виставки результатів учнівської творчості. Особливу увагу приділено сучасним підходам до організації, оформлення та презентації виставки учнівських творчих робіт.

Для керівників і методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків, заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів початкових класів, учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Технології», учителів образотворчого мистецтва, вихователів групи продовженого дня, вихователів шкіл-інтернатів.

Посібник можна використовувати на курсах підвищення кваліфікації вчителів та в процесі методичної роботи в міжкурсовий період.

371
Чорна К.І.
Кіровоград: Імекс-ЛТД
2014
260

.

самоврядування, громадські організації
378.200.53
Журба К.О.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-290-2

Методичні рекомендації розкривають сучасні зміст, форми і методи роботи з педагогами, батьками та спрямовані на виконання та утвердження у них культури гідності (особистої, людської та національної). Особлива увага приділяється формуванню у дітей позитивного самосприйняття, адекватної самооцінки та інтерес до самопізнання. Методичні рекомендації адресовані широкій педагогічній громадськості, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, підлітки, сім’я.
378.015.31
Чорна К.І.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2014
72
978-966-189-292-6

Методичні рекомендації розкривають зміст, сучасні форми та методи виховання культури гідності (людської, особистісної та національної) старшокласників у позаурочній діяльності на засадах гуманістичної моралі; особлива увага приділена реалізації рефлексивно-експліцитного методу виховання. Запропоновані форми і методи сприяють розвитку у шкільної молоді ціннісного ставлення до себе, до інших, до України. Методичні рекомендації адресовані керівникам, вихователям, студентам педагогічних вузів, батькам.

Педагогіка, виховання, культура,гідність, старшокласники, позаурочна, діяльність.
371
Кондратова В.В., Пич Л.П.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2015
68

Посібник складений відповідно до Програми предмету «Образотворче мистецтво» для 1-4 класів (автори: Шмагало Р., Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М.) та Програми предмету «Образотворче мистецтво» для 5-7 класів (автори: Масол Л., Коваленко О., Сотська Г., Кузьменко Г., Марчук Ж., Константинова О., Паньків Л., Гринчук І., Новікова Н., Овіннікова Н.), рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У ньому узагальнено досвід роботи Пич Лариси Петрівни, учителя образотворчого мистецтва комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; вміщено методичні поради щодо розвитку художніх, творчих
здібностей учнів через опанування красою оточуючого світу, виховання любові до природи; подано приклади використання на уроках образотворчого мистецтва творів В.А. Сухомлинського про природу; пропонуються плани-конспекти уроків образотворчого мистецтва; приклади виконання образів природи в різних художніх техніках як на уроках, так і на заняттях гуртка.

Видання адресоване вчителям та керівникам гуртків з образотворчого мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів.

Виховання,образотворче, мистецтво
37.09
К.: Богдана
2005
288
966-7058-74-3

У посібнику розглядається основи формування особистості, виховання моральних якостей, творчих особливостей і розкриття індивідуальності дитини. Критерії сформованості моральних якостей учнів молодшого шкільного віку та дітей дошкільного віку. Шляхи використання форм та методів морального виховання учнів.

Адресований ученим, учителям, студентам педвузів,  вихователям дитячих садків, батькам.

особистість, моральність, виховний, процес