Home »

1 Філософія. Психологія

Sort By: АвторНазваРік видання
159.9
методичні рекомендації
Войтко В.В.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2016
60

Методичні рекомендації щодо попередження, усунення та корекції емоційних порушень у дітей.

Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, вихователів дошкільних закладів, психологів, соціальних педагогів, класних керівників. Інформація для загального використання і не потребує додаткових знань та спеціальної освіти.

корекція, емоції, порушення, діти
159.9
посібник
Костюк Г.С.
М.: «Педагогика»
1988
304
5-71-55-0091-5

Сборник трудов  известного советского психолога содержит работы, сгуппированные по четырем разделам. Начало Одна тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года ознаменовалось выходом книги Г. С. Костюк. Избранные психологические труды. Автор книги Г. С. Костюк создал её возвышенно эмоционально. В произведении идет речь о том, Сборник трудов известного советского психолога содержит работы, сгруппированные по четырем разделам. Первый раздел посвящен методологическим проблемам психологии, в т Удивительно полезная книга. Ведь каждое д  специалистов в ействие порождает противодействие. И все сущее должно быть в гармонии с окружающим миром.  Области психологии,педагогики, филофофии.

психология
16
Павлов В.І.
Центр учбової літератури
2008
408
978-966-364-647-3

Нетрадиційна форма викладу теоретичного матеріалу, наявність алгоритмів розв’язання типових задач і оригінальних контрольно-­ навчальних тестів дають змогу провести самостійний тренінг­ контроль якості засвоєння дисципліни, отримати практичні навики логічного мислення і вирішити низку світоглядних проблем щодо формування логічного знання. Охоплює повний курс традиційної логіки і скорочений ­ сучасної (класичної, неокласичної).

наука, дослідження, логіка, культура, мислення
159.9.018
Мельник О.В., Злочевська Л.С., Гончар Н.С.
Київ, Педагогічна думка
2012
112
978-966-644-240-9

У посібнику представлені результати експериментальних досліджень у галузі теорії та методики професійної орієнтації, трудового та професійного виховання; розкриті проблеми професійного самовизначення учнівської молоді в умовах розгортання ринкових процесів; обґрунтовані та систематизовані методи психодіагностики професійного самовизначенні учнівської молоді в процесі оволодіння ними обраною робітничою професією у системі професійно-технічної освіти; окреслені традиційні та перспективні напрями розвивального психолого-педагогічного і діагностичного супроводу професійної орієнтації учнів, які забезпечують здійснення особистістю розгорнутого в часі й відносно самостійного пошуку професій з урахуванням, передусім, власних інтересів і можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці робітничих професій.

Психологія, психодіагностика, професійне, самовизначення, орієнтація, молодь
159.922.7
Гаркавенко З.О., Гобод І.Ю., Жук Т.В.
Київ, Ніка-Центр
2014
260
978-966-7267-05-2

Наукова актуальність тематики пов’язана з розробкою та практичною апробацією інноваційних моделей організації та методичного забезпечення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти. Посібник складається із двох розділів. Перший присвячений науково-методичному забезпеченню діяльності психологічної служби системи освіти України, другий – науково-методичному забезпеченню діяльності ПМПК.

Для педагогічних працівників, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, студентів із зазначених спеціальностей.

Психологія, організація, психологічна, служба, ПМПК
159.9
Корецька Л.В., Жосан О.Е.
Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського
2009
137

Розглядаються теоретичні засади готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями та проблеми організації спеціальної підготовки до цього виду діяльності в системі післядипломної освіти.

Обдаровані, діти, учні
159.9
Кунгурцева Л.В., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Ін-т обдар. дитини
2014
242
978-966-2633-41-2

.

159
Вінник Н.Д.
К.: Інститут обдарованої дитини.
2014
290
978-966-2633-42-9
практична, психологія, лідерство, обдарованість
159.928.22:796
Шаповалов Б.Б., Бажанюк В.С., Камишин В.В.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
230
978-966-2633-47-4

У монографії здійснено психологічний аналіз проблеми спортивної обдарованості. Пропонується пакет діагностичних методик для ідентифікації спортивно обдарованої молоді. Подається розроблений авторами та апробований психологічний тренінг з формування мотивації досягнення успіху спортивно обдарованої молоді.

Психологія, обдарована, дитина, спорт
159.923
Лучинкіна А.І., Мілютіна К.Г., Яншина Т.А.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
252
978-966-2633-48-1

Йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, як процесс розширення власного досвіду. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет- соціалізації.

Психологія, соціалізація, обдарованість, Інтернет, віртуальний,простір
159
Київ : Ін-т обдаров. дитини
2014
96
978-966-2633-35-1

.

Здібності та обдарованість, Наукова робота
159.98
Рибалка В.В.
Ін-т обдар. дитини
2014
220
978-966-2633-38-2

Висвітлено психолого-педагогічні питання розвитку у людини якостей творчої обдарованої особистості (ТОО). Проведено історико-теоретичний аналіз творчості, обдарованості, особистості та ТОО у філософії, психології та педагогіці. Описано тривимірну, поетапно конкретизовану психологічну структуру здібностей і обдарувань особистості як унікальної цінності. Викладено особистісний підхід у розумінні інтелекту творчо обдарованої молоді. Наведено біографічні дані про становлення видатних діячів науки, техніки та культури як творчих особистостей у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Визначено шляхи вдосконалення психолого-педагогічної роботи з обдарованою учнівською молоддю з розвитку якостей творчої особистості, соціально-психологічні умови розвитку творчого потенціалу обдарованої особистості.

обдаровані, діти, молодь
159.98:331
Рибалка В.В.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
220
978-966-2633-38-2

Подано основні поняття сучасної психології та педагогіки праці, сформувати змістовні установки й орієнтири, необхідні для організації психологічного забезпечення трудової діяльності та професійної підготовки українського робітника. Використовується поняття психологічної структури особистості професіонала як основи проведення усіх необхідних заходів із професіографії, профорієнтації, відбору та підбору кадрів, роботи з персоналом, професійного навчання і виховання, формування професійної майстерності, підвищення ефективності професійної діяльності працівника. У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудової діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого – шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.

Психологія, педагогіка, обдарована, дитина, дорослий
159.922.72
Заїка Є.В.
Х.: Вид група «Основа»
2013
126
978-617-00-1695-9

Практичні психологи в своїй діяльності часто  стикаються  з проблемами неуспішності в навчанні, що пов’язані з недостатнім розвитком пізнавальних процесів.  Як допомогти нашим вихованцям  розкрити свої інтелектуальні  та творчі можливості, як навчити їх  раціонально та результативно працювати з навчальним матеріалом? Як зробити навчання результативним й одночасно цікавим?  Автор пропонує велику кількість розвивальних методик, ігор та вправ, які протягом багатьох років були успішно апробовані на практиці. Усі вони досить прості й не потребують складного обладнання.

інтелектуальні, здібності
159.928.376
Лук’янчук Н.В., Климова Н.А.
Київ, Інститут обдарованої дитини
2014
132
978-966-2633-39-9

Посібник з теоретичними питаннями щодо видів обдарованості у сфері спілкування, її виявлення та діагностики, застосування компетентнісного підходу в навчально-виховному процесі, розвитку і формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи. Технологія розвитку соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи надасть можливість покращити уміння особистості започатковувати та підтримувати необхідні контакти з однолітками і дорослими, бути соціально адаптованою людиною.

Психологія, Педагогікка, обдарована, дитина, соціально-комунікативна, компетентність, початкова, школа
159
Бельская Н.А.
Ин-т одарен. ребёнка. – Киев
2014
93
978-966-2633-34-4
Психологія, обдарованості, Особистість
159.9
Киричук В.О.,Гонтаровська Н.Б., Прашко О.В. та ін.
Ин-т одарен. ребёнка. – Киев
2014
978-966-2633-37-5

В даном пособии анализируются результаты научной экспериментально-исследовательской работы, проводимой в течение послед- них двух лет отделом проектирования развития одаренности Института одаренного ребенка НАПН Украины по теме «Социаль- но-педагогическое проектирование развития одаренности в системе взаимодействия всех участников УВП». Отмечается акту- альность использования ДПК «Универсал 4 online» в УВП, подчеркивается роль проектирования развития одаренности учащихся в системе учебно-воспитательного процесса.

развитие, одаренности, личности, ученика, психолого-педагогические технологии, учасники
159.922.7-056.3
Науково-методичний посібник
Гельбак А.М.
Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
2014
68

.

Психологія, становлення, підліток, динамічне, суспільство
17
Андрущенко В.П., Михальченко М.І.
Київ, «Генеза»
1996
368
966-504-025-1

Перший в Україні посібник з соціальної філософії. Вводить в цікаву галузь духовної культури людства, знайомить з досвідом світової філософської думки вивчення бутя людини і суспільства.

Філософія, соціальна
17
Стежко З.В. , Стежко Г.П., Кирильчук В.Т., Решетов О.О.
Кіровоград, Імекс-ЛТД
2005
188
966-7822-46-Х

Створено на основі нових стандартів программ з філософії. В стислій формі викладено найбільш важливі і складні питання історії філософії, онтології, гносеології,соціальної філософії.

Філософія, Стежко