Home »

01 Бібліографія та бібліографічні покажчики. Каталоги

Sort By: АвторНазваРік видання
016:929Савченко
упоряд. Ворон Л. М., Заліток Л. М., Печенежська О. А.
Київ
2007

Збірник містить два видання: біобібліографічний покажчик «Академік АПН України О. Я. Савченко» та «Наукова школа академіка Олександри Савченко». Видання налічує 678 позицій, зокрема 505 з яких становлять праці вченого за 39 років наукової діяльності (1968–2007 рр.). Це – монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації у фахових виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном та дисертації й автореферати дисертацій фахівців України і зарубіжжя на здобуття наукових ступенів докторів та кандидатів педагогічних наук, виконаних під науковим керівництвом О. Я. Савченко. До покажчика включено також літературу про наукову й громадську діяльність вченого за вказаний період.

Друге видання «Наукова школа академіка Олександри Савченко» містить інформацію про результати наукових досліджень аспірантів, докторантів, здобувачів, виконаних під керівництвом Олександри Яківни Савченко.

Посібник адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями загальної педагогіки, дидактики і методики початкової освіти, сухомлиністикою.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Савченко
016:929Богуш
упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М.
Київ: [б. в.]
2009
118

Представлено: літературу про академіка; науковий доробок вченого майже за 50 років наукової діяльності (1961–2009 рр.) – монографії, автореферати дисертацій, навчально-методичні посібники, підручники, програми, збірники наукових праць, тези доповідей та повідомлень, публікації з періодичних видань та видань, що продовжуються, українською, російською та англійською мовами; наукову школу

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Богуш
012 Биков
Упоряд. Ніколюк Л. І.
Київ
2005
76

.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Биков
016 Варзацька
Укладач Ніколюк Л.І.
Київ
2002
10

Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Варзацької Лариси Олександрівни, українського педагога-методиста, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН України, яка 18 березня 2002 року відмічає свій 65-літній ювілей.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Варзацька
016 Кремень
упоряд. Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І.
К. : Т-во „Знання” України
2008
167
Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Кремень
Упоряд. Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Моїсєєва І. П.
К.
2005
102

Покажчик налічує 374 друковані праці за останні 15 років (1990–2005). Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016:929Кремень
упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М.
К. : Т-во «Знання» України
2012
295
978-966-618-269-5

Покажчик налічує 867 друкованих праць за останні 23 роки (1990–2012). До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя. Покажчик адресовано широкому загалу наукової і освітньої сфери, всім, хто цікавиться питаннями розвитку педагогічної науки, освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Кремень
Упорядники: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І.
Київ
2005
102

Це – монографії, навчально-методичні посібники, підручники, програми, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність В. Г. Кременя за цей період (всього – 184 документи). Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти, філософії та політології.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кремень
016 Мадзігон
Упорядники Іванова І. О., Чернобровкіна С. В.
Київ
2007
59

Видання налічує понад 400 друкованих праць, з них 316 становлять праці вченого за 36 років наукової діяльності (1971–2007), а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичних виданнях, що вийшли в Україні та за кордоном. До покажчика ввійшла також література про наукову й громадську діяльність ученого.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Мадзігон
016 Вашуленко
Укладач Ніколюк Л.І.
Київ
2001
16

Даний каталог книжкової виставки є черговим випуском із циклу “Ювіляри АПН України”, які готує Державна науково-педагогічна бібліотека України (ДНПБ). Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Вашуленка Миколи Самійловича, українського педагога-методиста, доктора педагогічних наук, професора, академіка АПН України, головного вченого секретаря президії АПН України, заслуженого діяча науки і техніки України, який 1 червня 2001 року відмічає свій 60-літній ювілей.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Вашуленко
016:37
Упорядники Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М
Київ: Нілан-ЛТД
2012
663

У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.

Вища, освіта, трансформація, суспільства
016:37
упоряд. Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.
Київ
2014
416

У виданні представлено літературу, яка розкриває багатогранну систему вищої освіти, зокрема документи щодо концептуальних і теоретичних засад неперервної освіти, проблем удосконалення виховної й науково-дослідної роботи. Окремо розглянуто досвід зарубіжної вищої школи, питання менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.

Вища, освіта, трансформація, суспільства
016:37
Електронний ресурс
упоряд. Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін.
Київ
2015
341

У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу. Окремі розділи присвячені проблемам удосконалення виховної й науково-дослідної роботи, менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення

Вища, освіта, трансформація, суспільства, проблеми,розвиток
016 Бондар
Упорядник Пономаренко Л.О.
Київ
2003
19

Матеріали каталогу представляють науковий доробок В. І. Бондаря. Вони розкривають постать Віталія Івановича як фахівця у галузі корекційної педагогіки та спеціальної психології, наукова діяльність якого пов’язана з розробкою психолого-педагогічних проблем трудового навчання і виховання розумово відсталих дітей, підготовки їх до самостійного життя. Каталог містить бібліографічні описи публікацій з історії розвитку в Україні теорії і практики професійно-трудового навчання учнів допоміжної школи та з історії розвитку олігофренопедагогіки України.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Бондар
016 : 929 + 37(092)] Кононенко
упоряд. Лисиця Н. В., Стельмах Н. А.
К. : Нілан-ЛТД
2013
56

У покажчику представлено бібліографію праць ученого – монографії, підручники, навчальні посібники, програми, статті, вміщені в наукових збірниках та періодичних виданнях, а також публікації про життєвий шлях і творчі досягнення В. І. Кононенка.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Кононенко
016: [32+34
Уклад. Палащина Н.А., Вербова В.В., Горбенко Н.А.
K
2004
29

До посібника ввійшли бібліографічні описи праць вченого та матеріалів про його життя і діяльність. Видання містить два додатки, що висвітлюють законопроекти, внесені народним депутатом України ІІІ скликання В.С.Журавським та участь академіка у міжнародних і всеукраїнських конференціях, семінарах, круглих столах.

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Журавський
016 : 929 Луговий
упоряд. Пєєва С. П., Айвазова Л. М.
К. : Т-во “Знання” України
2010
63

,

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Луговий
016 : 929 Луговий
упоряд. Самчук Л. І., Стельмах Н. А.
Київ : Ін-т обдар. Дитини
2015
76

,

Бібліографічні, посібники, покажчики, видатні, педагоги, Луговий
016:37
Камінська К.В.
Донецьк-Київ, б.в. (без видавництва)
2003
110

Систематизує наукові пошуки та дослідження провідних вчених Академії педагогічних наук України, педагогів ВНЗ, вчителів-практиків. У наукових дослідженнях показані прогресивні технології виховання громадянина.

ГРОМАДЯНСЬКа, ОСВІТа, НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ, ПОКАЖЧИК
013:[026:37](477-25) ДНПБУ
упоряд. Букшина Т. Ф., Самчук Л. І., Печенежська О. А., Балдич Л. М.
Київ
2010
208

Презентується науковий і практичний доробок колективу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та документи про роботу установи за десять років діяльності (1999–2009) з дня створення. Видання призначено для науковців, аспірантів, викладачів, студентів, працівників системи освіти та інформаційних служб, бібліотечних працівників, а також усіх тих, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Державна, науково-педагогічна, бібліотека, України, Сухомлинського, бібліографічний, покажчик